GDPR

GDPR

GDPR
 
Dne 25.5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu aady (EU) 2 ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation - GDPR). Je to nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší o chranu osobních údajů fyzických osob.
 
Účel dokumentu
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, povinné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce (obec Žítková) případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů,
poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument „Ochrana osobních údajů –Informace poskytované správcem“, může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.zitkova.cz.
 
Totožnost a kontaktní údaje správce
1. Název: obec Žítková
2. Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad Žítková, Žítková 161, 687 74 Starý Hrozenkov
3. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Žítková, Žítková 161
4.Telefonní čísla: podatelna: +420 572 696 301
5. Elektronická adresa podatelny: ou@zitkova.cz
6.Identifikátor datové schránky: jrabjrs
7.IČ: 00542351
 
Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce obce Žítková jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci Žítková. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi
osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
 
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Mgr. Jindřich Reňák

Tel.: +420 572 805 005, +420 605 515 870

E-mail: poverenec@ub.cz

K čemu je mi pověřenec?
Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci Žítková, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce Žítková.
 Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí(1) a dodržuje důvěrnost i o stížnostech(2). Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů,
podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.
 
Jaká jsou Vaše práva?
Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci Žítková (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:
 
1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). Vpřípadě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad.
 
2.Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 
3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku
(podrobněji čl. 21 ON).
 
(1) § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)
(2) Čl.38 odst.5 ON § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu) Čl. 38 odst. 5 ON
 
4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme.....pdf
 
5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ou@zitkova.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 
6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, emaill s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s
průkazem totožnosti.
 
7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.